به موجب ماده 3 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 ، ثبت فعالیت های تجاری در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و در خارج از تهران اداره ثبت اسناد و املاک مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ثبت اسناد وجود ندارد دفتر خانه اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است . لازم به ذکر است اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی  قبلاَ تحت عنوان "اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت"نامیده می شد که پس از مصوبه مزبور به این نام تغییر پیدا کرده است.

    وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

1- ثبت شرکت های تجاری ایران،حوزه تهران و همچنین ثبت کلیه شرکت های خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران.
2- ثبت علایم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی.
3- ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران.
تبصره-اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای مفاد مواد 6 و 7 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب 1/4/1310 را دارد و رئیس این اداره نسبت به قبول یا رد تقاضانامه های مربوط به ثبت شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجارتی و علایم تجارتی اتخاذ تصمیم نموده و گواهینامه های ثبت را امضا خواهد کرد.
همچنین بموجب ماده دو طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دارای وظایف زیر خواهد بود:
الف) ثبت شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن.
ب) ثبت دفتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران.
ج) پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران.
د) ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.
ه) ثبت موسسات خارجی در ایران.
و) تعیین نام شرکت های خارجی و موسسات غیر تجارتی در شرف ثبت سراسر کشور.
علاوه بر انجام وظایف قانونی،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی موظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی طرح های قانونی و آیین نامه های اجرایی آن را به کمک کمیته مشورتی تهیه و پیشنهاد نماید.
کمیته مشورتی از نمایندگان وزارتخانه های زیر در محل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل می شود:
الف- اداره حقوقی وزارت دادگستری
ب- اداره حقوقی وزارت امور خارجه
ج- وزارت بازرگانی
د- وزارت صنایع و معادن
کمیته مزبور به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و یا هر یک از وزارتخانه های ذی نفع تحت ریاست اداره مذکور تشکیل خواهد شد.در هر دعوتنامه دستور جلسه نیز ذکر خواهد شد.
در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت های داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت تعیین خواهد شد.
اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه،قایم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند.
در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد،می بایست  یک نسخه از صورت جلسه ی مجمع عمومی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد:
1- انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان
2- تصویب ترازنامه
3- کاهش یا افزایش سرمایه
4- هر نوع تغییر در اساسنامه
5- انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن