در خصوص احتمال تاثیر انحلال بر شرکا این شرکت باید خاطر نشان کرد که پذیرش توجه هر گونه مسئولیت به شرکای شرکت با مسئولیت محدود چه در زمان فعالیت شرکت و چه بعد از انحلال آن با ماهیت و خصوصیات ذاتی چنین شرکتی ناسازگار است. چرا که هدف قانون گذار از تعبیه نهادی با مسئولیت محدود شرکا به آورده آنها ، برپایی مرزی بین دارایی تجاری و خصوصی –خانوادگی آنها بوده است . ویژگی گفته شده از چنان اهمیتی درنزد قانون گذار برخوردار بوده که عنوان شرکت یادشده وصف مسئولیت محدود را با خود دارد .

استدلال و نتیجه گیری بالا در هر حال خواه انحلال شرکت با مسئولیت محدود به شیوه عادی انجام گیرد و یا ناشی از ورشکستگی شرکت باشد مصداق می یابد .